Apartamenty Provence Opole                                       EN 
  STRONA GŁÓWNA LOKALIZACJA CENNIK GALERIA WYPOSAŻENIE CATERING USŁUGI DODATKOWE KONTAKT
 

Szanowni Państwo, na wszystkie oferowane przez nas usługi wystawiamy faktury VAT. Wszystkie podane poniżej ceny są cenami umownymi brutto, zawierają obowiązujący podatek vat.

     
  CENA ZA APARTAMENT MAX 2 OSOBY

250 PLN/DOBĘ

        akceptujemy karty płatnicze 

   
   

REGULAMIN

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin obowiązuje na terenie Apartamentów Provence Opole i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.

2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Apartamentem”, najemca pokoju „Gościem”.

3. Regulamin Apartamentu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Apartamentu i jest integralną częścią, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Regulamin jest dostępny w apartamencie oraz na stronie internetowej.

§2 DOBA W APARTAMENCIE

1. Apartament wynajmowany jest na doby.

2. Doba w Apartamencie rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.

3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Prośbę o przedłużenie doby w apartamencie Gość powinien zgłosić najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Apartament może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania miejsc noclegowych lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.

5. Apartament zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Apartamencie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

6. Nieuzgodnione z obsługa przedłużenie doby wiąże się z dodatkową opłatą. W takim wypadku opłata za przedłużenie doby w apartamencie wynosi 50 PLN/h.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Rezerwacji można dokonać poprzez internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji apartamentu lub osobiście w apartamencie.

2. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji, która zawiera regulamin. Apartament zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania z niej środków w wysokości 100 % wartości pobytu, traktując tą płatność jako zadatek.

3. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.

4. Gość hotelowy nie może przekazywać Apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

5. Osoby niezarejestrowane w Apartamencie mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa, przebywać w apartamencie od 7:00 do 22:00.

6. Apartament może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu Apartamentu albo szkodę na osobie pracownika Apartamentu lub innych osób przebywających w budynku, w którym znajduje się Apartament, zakłócał ciszę nocną albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt innych mieszkańców.

7. Apartament zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.

8. Apartament zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.

9. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.

10. W przypadku wcześniejszego opuszczenia przez Gościa Apartamentu różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.

11. W przypadku nieprzybycia Gościa do Apartamentu w terminie określonym rezerwacją - Apartament nie zwraca wpłaconego zadatku.

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ APARTAMENTU

1. Apartament ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Apartament nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów i rzeczy wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, bez względu czy znajdowały się w udostępnionym w Apartamencie sejfie, czy nie.

4. Apartament nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

5. Apartament nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu przy Apartamencie, czy poza terenem posesji.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Apartamentu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.

2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.

3. We wszystkich pomieszczeniach Apartamentu obowiązuje całkowity, bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W wypadku stwierdzenia złamania zakazu przez Gościa lub odwiedzające go osoby - Apartament nakłada karę umowną w wysokości 1000 PLN. Wysokość kary umownej nie podlega negocjacji.

4. W Apartamencie obowiązuje całkowity, bezwzględny zakaz świadczenia jakichkolwiek odpłatnych usług uznawanych za naruszające obowiązujące normy moralne i obyczajowe czy prawne. W wypadku stwierdzenia złamania zakazu przez Gościa lub odwiedzające go osoby - Apartament nakłada karę umową w wysokości 1500 PLN. Wysokość kary umownej nie podlega negocjacji. Dodatkowo Gość jest zobowiązany do uregulowania należności za cały pobyt i niezwłocznego opuszczenia Apartamentu, bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu.

5. Apartament zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa karami umownymi oraz za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.

6. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w Apartamencie, Gość jest zobowiązany poinformować o tym obsługę.

7. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Apartament może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Apartamentu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Apartamentu.

8. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający Apartament powinien każdorazowo zamknąć okna, wyłączyć oświetlenie oraz urządzenia elektryczne i gazowe, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.

9. Apartamentowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Apartamentu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

§ 6 CISZA NOCNA

1. W Apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego. W tym czasie nie mogą przebywać w Apartamencie osoby niezarejestrowane.

2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Apartamentu nie powinno zakłócać spokoju innych mieszkańców budynku, w którym znajduje się Apartament. Apartament może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

§ 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w Apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.

2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Apartament przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Apartamentu. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

§ 8 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Apartament bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu.

2. W Apartamentach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.

3. Zagubienie kluczy do Apartamentu przez Gościa wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 100 zł.

4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami) przez Apartamenty Provence prowadzone przez Salon Urody Bleu Marine Agnieszka Jungowska z siedzibą w Opolu ul. Wrzosowa 12 d, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Apartamencie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Apartament. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Apartamentu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają lub szkodzą pozostałym mieszkańcom budynku, w którym jest Apartament.

6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w wyposażeniu Apartamentu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.

7. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Apartamentów pisemnie pod adresem e-mail: tomek@provence.pl

 

   

 
APARTAMENTY PROVENCE OPOLE
UL. GEN. JÓZEFA ZAJĄCZKA 4, 45-050 OPOLE

tel. + 48 539 50 60 60